Primele trei lucruri pe care Andrei Năstase le-ar face dacă ajunge președinte

by Genko Genko

Demararea unei anchete internaționale în cazul jafului din sistemul bancar, desecretizarea activității celor care s-au perindat la putere în ultimii ani și neadmiterea legii care plasează miliardele furate pe umerii cetățenilor, sunt primele trei lucruri pe care Andrei Năstase le-ar face dacă ajunge președintele țării.

În cadrul unui interviu pe care Năstase l-a acordat pentru Ziarul de Gardă, el a vorbit despre aceste priorități pe care trebuie să le aibă viitorul președinte.

„Întâi de toate, sub nicio formă nu aș admite pla­sa­rea mili­ar­de­lor furate pe ume­rii cetățeni­lor. Aș face-o prin pâr­ghi­ile pe care le are președin­tele. Aș scoate în lumină tot ce s-a întâm­plat în Mol­dova în ulti­mul timp și a fost dosit, inclu­siv de acest președinte. Pot fi dese­cre­ti­zate mai multe lucruri. Dema­ra­rea unei anchete în cazul mili­ar­du­lui, dacă instituțiile sta­tu­lui nu dau ascul­tare voinței popu­lare că tre­buie să inves­ti­gheze cri­mi­na­lii și să întoarcă banii, acest lucru se poate face după prin­ci­piul nige­rian, să ne putem adresa la instituțiile internaționale pen­tru ca să recu­pe­răm și, în mod obli­ga­to­riu, depu­ne­rea tutu­ror efor­tu­ri­lor pen­tru apro­pi­e­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­tare anti­ci­pate. Este un dezi­de­rat la care Plat­forma DA nu a renunțat nici­o­dată”, a declarat Andrei Năstase.

Liderul Platformei Demnitate și Adevăr vede alegerile prezidențiale ca un prim pas de scoatere a țării din captivitate.

„Visul meu este să obți­nem Pre­șe­din­ția, să o scoa­tem din cap­ti­vi­ta­tea regi­mu­lui Pla­ho­t­niuc, să încer­căm cu acest mij­loc să adu­cem par­la­men­ta­rele, să punem țara pe făga­șul nor­ma­li­tă­ții, să nu se fure. Dacă doi-trei ani de zile în Mol­dova nu se va fura, vom avea pen­sii și sala­rii bune. Dacă vom înceta să mai lăsăm în eco­no­mia tene­bră anual cca 15 mili­arde de lei, aces­tea fiind inves­tite, vom avea o cu totul altă situ­a­ție. Dacă cinci mili­arde de lei, furate anual în urma achi­zi­ți­i­lor publice, ar rămâne în eco­no­mie, ar fi cu totul alt­fel. Deci, se poate, dar pen­tru asta tre­buie să existe voință poli­tică. Un prim pas către această voință poli­tică sunt pre­zi­den­ți­a­lele din 30 octom­brie, pe care tre­buie să le câști­găm obli­ga­to­riu”, a subliniat Năstase.

El a vorbit și despre felul în care va fi decis candidatul opoziției la alegerile prezidențiale.

„Vom merge până într-un anu­mit punct, atunci când va per­mite legi­sla­ția să anun­țăm can­di­da­tul (…). Vor fi son­daje,­ studii, iar pon­de­rea cea mai mare o va avea opi­nia popu­la­ției Republicii Mol­dova (…). Cred că ar fi bine să uti­li­zăm cât mai multe meca­nisme, să le cumu­lăm, ca să ajun­gem la un rezul­tat cât se poate de eloc­vent”, a precizat Andrei Năstase.

CITIȚI ȘI...